Wat Chamni Hatthakan or Wat Sam Ngam, Khwaeng Rong Mueang, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok), Thailand
(also spelled Wat Chamnihatthakan)
วัดชำนัหัตถการ หรือ วัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ) ประเทศไทย
                    
<^>>^>
 
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot วัดชำนัหัตถการ พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot (DTHB0477)
วัดชำนัหัตถการ พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Gables วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Gables (DTHB0478)
วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Gables วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Gable (DTHB0479)
วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Interior วัดชำนัหัตถการ ด้านใน พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Interior (DTHB0929)
วัดชำนัหัตถการ ด้านใน พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Images วัดชำนัหัตถการ พระพุทธรูป พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Images (DTHB0930)
วัดชำนัหัตถการ พระพุทธรูป พระอุโบสถ
 
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Boundary Stone วัดชำนัหัตถการ เสมา พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Boundary Stone (DTHB0781)
วัดชำนัหัตถการ เสมา พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Image Shrine วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Image Shrine (DTHB0932)
วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Image Shrine วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Image Shrine (DTHB2237)
วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Image Shrine วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Image Shrine (DTHB2238)
วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Quan Yin Shrine วัดชำนัหัตถการ เทวาคารรกวนอิม พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Quan Yin Shrine (DTHB2239)
วัดชำนัหัตถการ เทวาคารรกวนอิม พระอุโบสถ
 
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Image Shrine วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Buddha Image Shrine (DTHB2240)
วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Quan Yin Image Shrine วัดชำนัหัตถการ เทวสถานกวนอิมรูป พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Quan Yin Image Shrine (DTHB2241)
วัดชำนัหัตถการ เทวสถานกวนอิมรูป พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Wealth Luck Buddha วัดชำนัหัตถการ พุทธรูปโชคมั่งคั่ง พระอุโบสถ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Ubosot Wealth Luck Buddha (DTHB2242)
วัดชำนัหัตถการ พุทธรูปโชคมั่งคั่ง พระอุโบสถ
Wat Chamni Hatthakan Reclining Buddha วัดชำนัหัตถการ พระพุทธนอน Photograph
Wat Chamni Hatthakan Reclining Buddha (DTHB0931)
วัดชำนัหัตถการ พระพุทธนอน
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine วัดชำนัหัตถการ ศาลเจ้าไทย-จีน Photograph
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine (DTHB0782)
วัดชำนัหัตถการ ศาลเจ้าไทย-จีน
 
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Painting วัดชำนัหัตถการ ศาลเจ้าไทย-จีน Photograph
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Painting (DTHB2243)
วัดชำนัหัตถการ จิตรกรรม ศาลเจ้าไทย-จีน
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Painting วัดชำนัหัตถการ จิตรกรรม ศาลเจ้าไทย-จีน Photograph
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Painting (DTHB2244)
วัดชำนัหัตถการ จิตรกรรม ศาลเจ้าไทย-จีน
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Vishnu Shrine วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระนารายณ์ ศาลเจ้าไทย-จีน Photograph
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Vishnu Shrine (DTHB2245)
วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาพระนารายณ์ ศาลเจ้าไทย-จีน
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Hindu Deity Shrine วัดชำนัหัตถการ ศาลเจ้าฮินดู ศาลเจ้าไทย-จีน Photograph
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Hindu Deity Shrine (DTHB2246)
วัดชำนัหัตถการ ศาลเจ้าฮินดู ศาลเจ้าไทย-จีน
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Child Buddha Image Shrine วัดชำนัหัตถการ พระพุทธเจ้าน้อยรูป ศาลเจ้าไทย-จีน Photograph
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Child Buddha Image Shrine (DTHB2247)
วัดชำนัหัตถการ พระพุทธเจ้าน้อยรูป ศาลเจ้าไทย-จีน
 
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Quan Yin Image Shrine วัดชำนัหัตถการ เทวสถานกวนอิมรูป ศาลเจ้าไทย-จีน Photograph
Wat Chamni Hatthakan Thai-Chinese Shrine Quan Yin Image Shrine (DTHB2248)
วัดชำนัหัตถการ เทวสถานกวนอิมรูป ศาลเจ้าไทย-จีน
Wat Chamni Hatthakan Phra Rāhu Shrine วัดชำนัหัตถการ เทวสถานพระราหู Photograph
Wat Chamni Hatthakan Phra Rāhu Shrine (DTHB2249)
วัดชำนัหัตถการ เทวสถานพระราหู
Wat Chamni Hatthakan Merit Shrine วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาการทำบุญ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Merit Shrine (DTHB0480)
วัดชำนัหัตถการ ที่บูชาการทำบุญ
Wat Chamni Hatthakan Gables วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว Photograph
Wat Chamni Hatthakan Gables (DTHB0934)
วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว
Wat Chamni Hatthakan Gable วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว Photograph
Wat Chamni Hatthakan Gable (DTHB0933)
วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว
 
Wat Chamni Hatthakan Gable and Diorama วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่วและภาพสามมิติ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Gable (DTHB0780)
วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว
Wat Chamni Hatthakan Gable วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว Photograph
Wat Chamni Hatthakan Gable (DTHB0778)
วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว
Wat Chamni Hatthakan Gable วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว Photograph
Wat Chamni Hatthakan Gable (DTHB0779)
วัดชำนัหัตถการ หน้าจั่ว
Wat Chamni Hatthakan Bell Tower วัดชำนัหัตถการ หอระฆัง Photograph
Wat Chamni Hatthakan Bell Tower (DTHB0784)
วัดชำนัหัตถการ หอระฆัง
Wat Chamni Hatthakan Yaksha or Guardian Giant วัดชำนัหัตถการ ยักษ์ Photograph
Wat Chamni Hatthakan Yaksha or Guardian Giant (DTHB0783)
วัดชำนัหัตถการ ยักษ์
 
  Jian Zhe Li
วัดชำนัหัตถการ
Wat Chamni Hatthakan Temple Gate วัดชำนัหัตถการ ประตูวัด Photograph
Wat Chamni Hatthakan Temple Gate (DTHB0935)
วัดชำนัหัตถการ ประตูวัด
Jian Zhe Li
วัดชำนัหัตถการ
 
 
    Jian Zhe Li
วัดชำนัหัตถการ
   
 
Click or tap thumbnails below to order prints:
Click or Tap to Order Prints of this Photograph Online Click or Tap to Order Prints of this Photograph Online Click or Tap to Order Prints of this Photograph Online Click or Tap to Order Prints of this Photograph Online Click or Tap to Order Prints of this Photograph Online
 
Wat Chamni Hatthakan (also spelled Chamnihatthakan) or Wat Sam Ngam, วัดชำนัหัตถการ หรือ วัดสามง่าม, is located on Thanon Rama I, Rong Mueang, Pathum Wan, Bangkok, Thailand.

Wikimapia location
Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.