Wat Huai Phai Bell and Drum Tower
วัดห้วยไผ่ หอระฆังและกลอง
                    
<^>>>^>
DTHU0108
 
left Wat Huai Phai Bell and Drum Tower วัดห้วยไผ่ หอระฆังและกลอง Photograph right
 
2007 Photograph, Wat Huai Phai Bell and Drum Tower, T.Huai Phai, Khong Chiam, Ubon Ratchathani, Thailand, © 2020.
ภาพถ่าย ๒๕๕๐ วัดห้วยไผ่ หอระฆังและกลอง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย
Jian Zhe Li
วัดห้วยไผ่

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.