Wat Tham Khuha Sawan Giant Gong
วัดภ้ำคูหาสวรรค์ ฆ้องเป้ง
                    
<^>>>^>
DTHU0934
 
left Wat Tham Khuha Sawan Giant Gong วัดภ้ำคูหาสวรรค์ ฆ้องเป้ง Photograph right
 
2017 Photograph, Wat Tham Khuha Sawan Giant Gong, T.Khong Chiam, Khong Chiam, Ubon Ratchathani, Thailand, © 2020.
ภาพถ่าย ๒๕๖๐ วัดภ้ำคูหาสวรรค์ ฆ้องเป้ง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย
Jian Zhe Li
วัดภ้ำคูหาสวรรค์

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.