Wat Thung Setthi, Khwaeng Dok Mai, Khet Prawet, Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok), Thailand
วัดทุ่งเสรษฐี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
                    
<^>>^>
 
Wat Thung Setthi Phra Ubosot วัดทุ่งเสรษฐี พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot (DTHB0661)
วัดทุ่งเสรษฐี พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot วัดทุ่งเสรษฐี พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot (DTHB0662)
วัดทุ่งเสรษฐี พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Roof วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Roof (DTHB1544)
วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Side Entrance วัดทุ่งเสรษฐี ทางเข้าด้านข้าง พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Side Entrance (DTHB0663)
วัดทุ่งเสรษฐี ทางเข้าด้านข้าง พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Gable วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Gable (DTHB0664)
วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว พระอุโบสถ
 
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Gable วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Gable (DTHB1545)
วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Doors วัดทุ่งเสรษฐี ประตู พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Doors (DTHB1546)
วัดทุ่งเสรษฐี ประตู พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Doors วัดทุ่งเสรษฐี ประตู พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Doors (DTHB1547)
วัดทุ่งเสรษฐี ประตู พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Buddha Alcove วัดทุ่งเสรษฐี ซุ้มไม้พระพุทธ พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Buddha Alcove (DTHB1548)
วัดทุ่งเสรษฐี ซุ้มไม้พระพุทธ พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Kinaree วัดทุ่งเสรษฐี กินรี พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Kinaree (DTHB1549)
วัดทุ่งเสรษฐี กินรี พระอุโบสถ
 
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Windows วัดทุ่งเสรษฐี หน้าต่าง พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Windows (DTHB1550)
วัดทุ่งเสรษฐี หน้าต่าง พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Supporting Demons วัดทุ่งเสรษฐี ปิสาจจรรโลง พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Supporting Demons (DTHB1551)
วัดทุ่งเสรษฐี ปิสาจจรรโลง พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Window Shutters วัดทุ่งเสรษฐี นประตูหน้าต่าง พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Window Shutters (DTHB1552)
วัดทุ่งเสรษฐี นประตูหน้าต่าง พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Front Entrance วัดทุ่งเสรษฐี หน้าประตูทางเข้า พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Front Entrance (DTHB1553)
วัดทุ่งเสรษฐี หน้าประตูทางเข้า พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Interior วัดทุ่งเสรษฐี ด้านใน พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Interior (DTHB1554)
วัดทุ่งเสรษฐี ด้านใน พระอุโบสถ
 
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Interior วัดทุ่งเสรษฐี ด้านใน พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Interior (DTHB1556)
วัดทุ่งเสรษฐี ด้านใน พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Buddha Images วัดทุ่งเสรษฐี พระพุทธรูป พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Buddha Images (DTHB1555)
วัดทุ่งเสรษฐี พระพุทธรูป พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Interior Mural วัดทุ่งเสรษฐี ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Interior Mural (DTHB1557)
วัดทุ่งเสรษฐี ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Interior Mural วัดทุ่งเสรษฐี ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Interior Mural (DTHB1558)
วัดทุ่งเสรษฐี ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Spire วัดทุ่งเสรษฐี ศิขร พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Spire (DTHB0665)
วัดทุ่งเสรษฐี ศิขร พระอุโบสถ
 
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Spire วัดทุ่งเสรษฐี ศิขร พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Spire (DTHB1559)
วัดทุ่งเสรษฐี ศิขร พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Spire Kinara in 2008 วัดทุ่งเสรษฐี กินราบนศิขร พระอุโบสถ ใน๒๕๕๑ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Spire Kinara in 2008 (DTHB0666)
วัดทุ่งเสรษฐี กินราบนศิขร พระอุโบสถ ใน๒๕๕๑
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Spire Kinara in 2013 วัดทุ่งเสรษฐี กินราบนศิขร พระอุโบสถ ใน๒๕๕๖ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Spire Kinara in 2013 (DTHB1560)
วัดทุ่งเสรษฐี กินราบนศิขร พระอุโบสถ ใน๒๕๕๖
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Boundary Stone วัดทุ่งเสรษฐี เสมา พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Boundary Stone (DTHB1582)
วัดทุ่งเสรษฐี เสมา พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Boundary Stone วัดทุ่งเสรษฐี เสมา พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Boundary Stone (DTHB1583)
วัดทุ่งเสรษฐี เสมา พระอุโบสถ
 
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Buddha Image Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Ubosot Buddha Image Shrine (DTHB1584)
วัดทุ่งเสรษฐี ที่บูชาพระพุทธรูป พระอุโบสถ
Wat Thung Setthi Wihan วัดทุ่งเสรษฐี วิหาร Photograph
Wat Thung Setthi Wihan (DTHB1585)
วัดทุ่งเสรษฐี วิหาร
Wat Thung Setthi Chinese Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine (DTHB0668)
วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน
Wat Thung Setthi Chinese Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine (DTHB1561)
วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน
Wat Thung Setthi Chinese Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine (DTHB1562)
วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน
 
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Quan Yin Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Quan Yin Shrine (DTHB1563)
วัดทุ่งเสรษฐี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกวนอิมของ ศาลเจ้าจีน
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Bodhisattva Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ที่บูชาพระโพธิสัตว์ของ ศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Bodhisattva Shrine (DTHB1564)
วัดทุ่งเสรษฐี ที่บูชาพระโพธิสัตว์ของ ศาลเจ้าจีน
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Dragon Pillar วัดทุ่งเสรษฐี เสามังกรของ ศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Dragon Pillar (DTHB1565)
วัดทุ่งเสรษฐี เสามังกรของ ศาลเจ้าจีน
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Dragon Roof วัดทุ่งเสรษฐี เล่าปูนเถ้ากงของศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Dragon Roof (DTHB1566)
วัดทุ่งเสรษฐี เล่าปูนเถ้ากงของศาลเจ้าจีน
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Rotunda วัดทุ่งเสรษฐี ตึกหลังคาทรงกลมของศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine Rotunda (DTHB1567)
วัดทุ่งเสรษฐี ตึกหลังคาทรงกลมของศาลเจ้าจีน
 
Wat Thung Setthi Chinese Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน Photograph
Wat Thung Setthi Chinese Shrine (DTHB1568)
วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าจีน
Wat Thung Setthi Scene วัดทุ่งเสรษฐี ทัศนียภาพ Photograph
Wat Thung Setthi Scene (DTHB0667)
วัดทุ่งเสรษฐี ทัศนียภาพ
Wat Thung Setthi Chedi วัดทุ่งเสรษฐี เจดีย์ Photograph
Wat Thung Setthi Chedi (DTHB1569)
วัดทุ่งเสรษฐี เจดีย์
Wat Thung Setthi Chedi วัดทุ่งเสรษฐี เจดีย์ Photograph
Wat Thung Setthi Chedi (DTHB0669)
วัดทุ่งเสรษฐี เจดีย์
Wat Thung Setthi Chedi Base วัดทุ่งเสรษฐี กก เจดีย์ Photograph
Wat Thung Setthi Chedi Base (DTHB1570)
วัดทุ่งเสรษฐี กก เจดีย์
 
Wat Thung Setthi Chedi วัดทุ่งเสรษฐี เจดีย์ Photograph
Wat Thung Setthi Chedi (DTHB0670)
วัดทุ่งเสรษฐี เจดีย์
Wat Thung Setthi Chedi Pinnacle วัดทุ่งเสรษฐี ยอดทรงกรวย เจดีย์ Photograph
Wat Thung Setthi Chedi Pinnacle (DTHB1571)
วัดทุ่งเสรษฐี ยอดทรงกรวย เจดีย์
Wat Thung Setthi Chedi Base วัดทุ่งเสรษฐี กก เจดีย์ Photograph
Wat Thung Setthi Chedi Base (DTHB1572)
วัดทุ่งเสรษฐี กก เจดีย์
Wat Thung Setthi Prang วัดทุ่งเสรษฐี ปรางค์ Photograph
Wat Thung Setthi Prang (DTHB0671)
วัดทุ่งเสรษฐี ปรางค์
Wat Thung Setthi Prang วัดทุ่งเสรษฐี ปรางค์ Photograph
Wat Thung Setthi Prang (DTHB1573)
วัดทุ่งเสรษฐี ปรางค์
 
Wat Thung Setthi Buddha Image Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ที่บูชาพระพุทธรูป Photograph
Wat Thung Setthi Buddha Image Shrine (DTHB1574)
วัดทุ่งเสรษฐี ที่บูชาพระพุทธ
Wat Thung Setthi Monk Development Center วัดทุ่งเสรษฐี พระพิศาลพัฒนาทร Photograph
Wat Thung Setthi Monk Development Center (DTHB1575)
วัดทุ่งเสรษฐี พระพิศาลพัฒนาทร
Wat Thung Setthi Guardian Giant วัดทุ่งเสรษฐี ยักษ์ Photograph
Wat Thung Setthi Guardian Giant (DTHB1576)
วัดทุ่งเสรษฐี ยักษ์
Wat Thung Setthi Guardian Giant วัดทุ่งเสรษฐี ยักษ์ Photograph
Wat Thung Setthi Guardian Giant (DTHB1577)
วัดทุ่งเสรษฐี ยักษ์
Wat Thung Setthi Tower วัดทุ่งเสรษฐี หอ Photograph
Wat Thung Setthi Tower (DTHB0672)
วัดทุ่งเสรษฐี หอ
 
Wat Thung Setthi Phra Rahu and Phra Phirab Figures วัดทุ่งเสรษฐี คำบูชาพระราหูและพระพิราพ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Rahu and Phra Phirab Figures (DTHB1581)
วัดทุ่งเสรษฐี คำบูชาพระราหูและพระพิราพ
Wat Thung Setthi Phra Rahu and Phra Phirab Figures วัดทุ่งเสรษฐี คำบูชาพระราหูและพระพิราพ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Rahu and Phra Phirab Figures (DTHB1578)
วัดทุ่งเสรษฐี คำบูชาพระราหูและพระพิราพ
Wat Thung Setthi Phra Rahu วัดทุ่งเสรษฐี คำบูชาพระราหู Photograph
Wat Thung Setthi Phra Rahu (DTHB1579)
วัดทุ่งเสรษฐี คำบูชาพระราหู
Wat Thung Setthi Phra Phirab วัดทุ่งเสรษฐี คำบูชาพระพิราพ Photograph
Wat Thung Setthi Phra Phirab (DTHB1580)
วัดทุ่งเสรษฐี คำบูชาพระพิราพ
Wat Thung Setthi Elephant Monument วัดทุ่งเสรษฐี อนุสาวรีย์ช้าง Photograph
Wat Thung Setthi Elephant Monument (DTHB0673)
วัดทุ่งเสรษฐี อนุสาวรีย์ช้าง
 
Wat Thung Setthi King Naresuan Monument วัดทุ่งเสรษฐี อนุสาวรีย์พระนเรศวรม Photograph
Wat Thung Setthi King Naresuan Monument (DTHB1586)
วัดทุ่งเสรษฐี อนุสาวรีย์พระนเรศวรม
Wat Thung Setthi Good Luck Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าโชคดี Photograph
Wat Thung Setthi Good Luck Shrine (DTHB1587)
วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าโชคดี
Wat Thung Setthi Good Luck Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าโชคดี Photograph
Wat Thung Setthi Good Luck Shrine (DTHB1588)
วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าโชคดี
Wat Thung Setthi Good Luck Shrine วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าโชคดี Photograph
Wat Thung Setthi Good Luck Shrine (DTHB1589)
วัดทุ่งเสรษฐี ศาลเจ้าโชคดี
Wat Thung Setthi Stage วัดทุ่งเสรษฐี สังเวียน Photograph
Wat Thung Setthi Stage (DTHB1590)
วัดทุ่งเสรษฐี สังเวียน
 
Wat Thung Setthi Gable วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว Photograph
Wat Thung Setthi Gable (DTHB1591)
วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว
Wat Thung Setthi Gable of Great Hall วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว ศาลามหามงคล ๖๐ พรรษามหาราชินี Photograph
Wat Thung Setthi Gable of Great Hall (DTHB1592)
วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว ศาลามหามงคล ๖๐ พรรษามหาราชินี
Jian Zhe Li
วัดทุ่งเสรษฐี
Wat Thung Setthi Gables of Great Hall วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว ศาลามหามงคล ๖๐ พรรษามหาราชินี Photograph
Wat Thung Setthi Gables of Great Hall (DTHB1593)
วัดทุ่งเสรษฐี หน้าจั่ว ศาลามหามงคล ๖๐ พรรษามหาราชินี
Wat Thung Setthi Prince Abhakara Monument วัดทุ่งเสรษฐี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอดมศักดิ์ Photograph
Wat Thung Setthi Prince Abhakara Monument (DTHB1594)
วัดทุ่งเสรษฐี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอดมศักดิ์
 
Wat Thung Setthi, วัดทุ่งเสรษฐี, is located in Khwaeng Dok Mai, Khet Prawet, Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok), Thailand

วัดทุ่งเสรษฐี ตังอยู่ใน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Wikimapia location

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.