Wat Thung Setthi Chedi Pinnacle
วัดทุ่งเสรษฐี ยอดทรงกรวย เจดีย์
                    
<^>>>^>
DTHB1571
 
left Wat Thung Setthi Chedi Pinnacle วัดทุ่งเสรษฐี ยอดทรงกรวย เจดีย์ Photograph right
 
2014 Photograph, Wat Thung Setthi Chedi Pinnacle, Dok Mai, Prawet, Bangkok, Thailand, © 2020.
ภาพถ่าย ๒๕๕๗ วัดทุ่งเสรษฐี ยอดทรงกรวย เจดีย์ เดอกไม้ ขตประเวศ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Jian Zhe Li
วัดทุ่งเสรษฐี

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.